Archive for Tháng Sáu 18th, 2016

Nhân tài và dân chủ

HUỲNH NHƯ PHƯƠNG

Trang &HoaVào đời Hậu Lê, niên hiệu Hồng Đức thứ 15 (1484), vâng lệnh vua Lê Thánh Tông soạn văn bia khắc vào các bia tiến sĩ đầu tiên ở nước ta, danh sĩ Thân Nhân Trung (1419-1499) có viết: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn. Vì thế các bậc đế vương thánh minh không đời nào không coi việc giáo dục nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí quốc gia làm công việc cần thiết”. Câu nói đó được khắc ghi trên văn bia tiến sĩ ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám và lưu truyền mãi đến ngày nay như một tư tưởng coi trọng nhân tài của dân tộc ta.  (more…)

Advertisements

Read Full Post »

HỢP CẨN

HỢP CẨN

Phan Lạc Dân

Chi mot con duong

 

Anh ơi! Hay chưa giờ hợp cẩn

Cùng em Trai Ngọc-Anh thân Trầm

Núi thắm, khơi xa, nào biết mặt

Chút vì đồng điệu hóa tri âm

 

Nuôi trong mình vết thường đời tặng

Mà tặng đời ngọc sáng hương thơm

Trinh anh một đóa xao lòng biển

Hương loan trăm năm với bụi trần (more…)

Read Full Post »