Archive for Tháng Mười Một 2nd, 2018

Bài thơ “Cảm hoài” của Đặng Dung

cam hoai 1

“Thế sự du du  nại lão hà
Vô cùng thiên địa nhập hàm ca 
Thời lai đồ điếu  thành công dị
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa “…

Quốc thù vị báo đầu tiên bạch
Kỷ độ Long Tuyền đái nguyệt ma.
Đặng Dung

Thù trả chưa xong đầu đã bạc,
Gươm mài bóng nguyệt biết bao rày.
Phan kế Bính dịch

Cảm hoài

Thế sự du du nại lão hà
Vô cùng thiên địa nhập hàm ca
Thời lai đồ điếu thành công dị
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa
Trí chúa hữu hoài phù địa trục
Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà
Quốc thù vị báo đầu tiên bạch
Kỷ độ Long Tuyền đái nguyệt ma

Đặng Dung

(more…)

Read Full Post »